Císařské manévry u Štěkně

V tomto roce uplyne 100 let od konání velkých císařských manévrů u Štěkně. K výročí je připravováno Setkání historie a dneška 2. - 4. 9. 2005 Štěkeň.

Císařské manévry u Štěkně

Reprodukce dobové pohlednice odeslané účastníkem manévrů vydaná k propagaci výše uvedené akce.

Polní vojenská cvičení se pořádají v době míru a jejich hlavním úkolem je výcvik armády za okolností, které mají co nejvíce napodobit skutečnou válku.

Během manévrů obstarávali dopravu listovních zpráv polní pošty, zvláštní útvary pro tento účel organizované. Jejich činnost odpovídala, v přiměřeně menším rozsahu, téže činnosti, jaká jim byla přidělena během skutečných válečných tažení.

Na manévrové pošty se vztahovaly též všeobecné předpisy z roku 1878, 1885, 1891, 1904 a 1913 určené pro polní pošty. Výhoda pro vojenské osoby zasílat bezplatně soukromou korespondenci prostřednictvím polního poštovního úřadu však v tomto případě neplatila.

Po mnoho let byla razítka systematicky číslována, ve všeobecné shodnosti čísla armádního sboru nebo divize a číslem jim přidělených razítek polních, resp. manévrových pošt. Všechna razítka polních a manévrových pošt měla nápisy bez výjimky německé a data bez expedičních údajů. Barvy černé a jen zcela mimořádně modré nebo modrozelené.

Razítka manévrových pošt jsou vzácná. Polní cvičení trvala velmi krátce, obvykle jeden týden. Většina vojenských osob nepovažovala za nutné psát během této doby svou soukromou korespondenci. Pokud to někdo chtěl učinit, měl možnost použít některý z nejbližších místních poštovních úřadů. Přísun i odvoz pošty z jednotlivých polních expozitur byl velmi nepravidelný a omezený. I když nejsou dosud všechna úředně těmto poštám přidělená razítka na korespondenci zaznamenána. Jsou i taková razítka v Monografii 14 registrována, a to s ohledem na úplnost a na možnost jejich pozdějšího nálezu.

V roce 1905 probíhaly manévry v době od 27. 8. do 8. 9. v okolí Blatné, Prachatic, Horažďovic, Klatov, Písku, Vodňan, Tábora a Budějovic.

Císařské manévry u Štěkně

Zadní strana pohlednice (reprodukované výše) odeslaná účastníkem manévrů s razítkem Písek 8. 9. 1905

Císařské manévry u Štěkně

Razítko K. UND K. FELDPOST-EXPOSITUR/No. 45 28.VIII.05 na pohlednici Netolice.

Autor: Adolf Kuchyňka | 20. 5. 2005

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář


© 2002 - 2020 Zdeněk Jindra
ISSN 1214-4223