Brno 2005: Výstavní propozice

EVROPSKÁ VÝSTAVA POŠTOVNÍCH ZNÁMEK BRNO 2005

VÝSTAVNÍ PROPOZICE - IREX


1. Název a cíle výstavy

Evropská výstava poštovních známek BRNO 2005 je evropskou výstavou poštovních známek pod plným patronátem Federace evropských filatelistických svazů FEPA (patronát udělil kongres FEPA 1. 9. 2002 v Amsterodamu) a s uznáním Mezinárodní filatelistické federace FIP (které bylo výstavě uděleno na 59. zasedání vedení FIP).

Její uspořádání reaguje na významná evropská výročí. Na napoleonskou bitvu "Tří císařů", která proběhla v blízkosti Slavkova u Brna. Připomene i 60. výročí ukončení II. světové války a vznik Organizace spojených národů.

Výstava umožní vystavit kvalitní exponáty vystavovatelů z celé Evropy a představí je veřejnosti. Výstava bude dbát i na prezentaci špičkových exponátů Československa a České republiky. Na výstavě budou vystaveny i exponáty ve dvou moderních soutěžních třídách: jednorámové exponáty a exponáty otevřené třídy.

2. Pořadatel výstavy

Pořadatelem Evropské výstavy poštovních známek BRNO 2005 je Svaz českých filatelistů (dále jen SČF) a Česká pošta, s.p., generální ředitelství Praha (dále jen ČP). Organizací byl za SČF pověřen Klub filatelistů Alfonse Muchy 06-22 v Brně a za ČP Odštěpný závod Jižní Morava. Výstavu po dobu její přípravy a konání zastupuje prezidium a organizační výbor (dále jen OV), které mají definitivní rozhodovací pravomoc.

3. Spolupracovníci

Spolupracujícími organizacemi jsou: Veletrhy Brno, a.s., Kongresové centrum Brno, a.s., Kulturní a informační centrum města Brna a další organizace.

4. Místo a datum konání

Výstava se koná ve výstavním areálu Veletrhů Brno, a.s. v pavilónech "D", "BRNO", "MORAVA", v sálech Brno a Morava pavilónu "A3" a v Kongresovém centru Brno, a.s. Výstaviště 1, Brno. Výstava je pro veřejnost otevřena od úterý 10. května 2005 do neděle 15. května 2005. Slavnostní zahájení pro pozvané je v pondělí 9. května 2005. Otevírací doba je denně od 9.00 hod do 18.00 hod.

5. Organizační zásady a pravidla

Soutěžní Evropská výstava poštovních známek Brno 2005 se bude řídit těmito následujícími řády:
  • Generálním výstavním řádem Mezinárodní filatelistické federace FIP - GREX,
  • Výstavním řádem Federace evropských filatelistických svazů FEPA - FREGEX,
  • Generálním řádem pro hodnocení soutěžních exponátů Mezinárodní filatelistické federace FIP - GREV,
  • Oborovými řády FIP pro hodnocení exponátů – SREV a příslušnými směrnicemi FIP,
  • Těmito výstavními propozicemi Evropské výstavy poštovních známek BRNO 2005 - IREX.
Vystavit v soutěžních třídách mohou všichni vystavovatelé ze zemí členských svazů FEPA. Vystavení exponátů v nesoutěžních třídách je v pravomoci OV výstavy.

6. Výstavní třídy

V souladu s článkem 5 řádu GREX jsou na výstavě otevřeny tyto výstavní třídy:

A. NESOUTĚŽNÍ TŘÍDY:

A1. Čestná třída (obsahuje exponáty výjimečného významu nebo zájmu).
A2. Oficiální třída (obsahuje exponáty poštovních správ, poštovních muzeí, tvůrců poštovních známek).
A3. Třída exponátů členů jury.
A4. Třída pozvaných exponátů (obsahuje exponáty pozvanéOV a exponáty, které nemohou být vystaveny v soutěžních třídách).

B. SOUTĚŽNÍ TŘÍDY

B1. Třída tradiční filatelie
 B1a. Československo a Česká republika
 B1b. Ostatní státy světa
B2. Třída poštovní historie
B3. Třída celin
B4. Třída aerofilatelie
B5. Třída astrofilatelie
B6. Třída tematická
B7. Třída fiskální filatelie
B8. Třída maximafilie
B9. Třída mládeže (A: 13-15 let; B: 16-18 let; C: 19-21 let)
B10. Třída filatelistické literatury

C. DALŠÍ SOUTĚŽNÍ TŘÍDY

C1. Třída jednorámových exponátů
C2. Otevřená třída

7. Podmínky účasti

7.1. Podmínkou účasti je vyplnění přihlášky vydané OV výstavy. Vystavovatel je povinen ji vyplnit ve všech požadovaných částech, tak jak je na její úvodní straně stanoveno. Přihlášku potvrzuje příslušný národní komisař. Kde nebude ustanoven národní komisař potvrdí přihlášku příslušný národní filatelistický svaz. Potvrzením přihlášky ručí národní komisař, případně příslušný národní filatelistický svaz za správnost uvedené kvalifikace. Zájemci si mohou o zaslání přihlášky napsat na adresu svého národního komisaře nebo přímo OV. Přihláška je také k dispozici ke stažení na internetových stránkách výstavy. Poštovní a další adresy jsou uvedeny v bodě 14 těchto propozic.

7.2. Přihlášky musí být zahraničními komisaři nebo filatelistickými svazy zaslány poštou na adresu OV nejpozději do 30. června 2004. Vystavovatelé z České republiky musí přihlášky zaslat národnímu komisaři nejpozději po ukončení poslední kvalifikační výstavy Žďár nad Sázavou 2004 tj. do 30. června 2004.

7.3. Na výstavu mohou být přijaty exponáty mající příslušnou potvrzenou kvalifikaci dle odstavce 8 a další pozvané exponáty do mimosoutěžních tříd. OV projedná účast vystavovatelů a rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí exponátu sdělí komisařům písemně do 31. prosince 2004 spolu s uvedením přiděleného počtu rámů.

7.4. Vystavovatel po obdržení potvrzení účasti zašle ihned národnímu komisaři kopii úvodního listu exponátu, který je odešle na OV výstavy nejpozději do 28. února 2005.

7.5. Vystavovatel má právo vystavit svůj exponát pod pseudonymem. OV a jury však musí znát vlastní jméno vystavovatele. V soutěžních třídách může jeden vystavovatel přihlásit maximálně dva exponáty (to neplatí ve třídě literatury).


8. Kvalifikační podmínky pro soutěžní exponáty

8.1. Účast exponátu v soutěžních třídách B1 – B8 (dospělí vystavovatelé) je podmíněna získáním ohodnocení minimálně 75 bodů na národních a mezinárodních výstavách FEPA a FIP v letech 1995 – 2004. Kvalifikace nesmí být starší 10 let.

8.2. Účast exponátu v soutěžní třídě B9 (mládež) je podmíněna získáním:

- u skupiny A (13-15 let) stříbrné medaile (minimálně 70 bodů),
- u skupiny B (16-18 let) a C (19-21 let) nejméně velké stříbrné medaile (minimálně 75 bodů).

Kvalifikace nesmí být starší 3 let.

8.3. Účast exponátu v soutěžních třídách B10 – literatura nevyžaduje kvalifikaci. Publikace musejí být vydány po 1. 1. 2000, ostatní exponáty po 1. 1. 2003. V této třídě mohou vystavit i vystavovatelé z členských zemí FEPA, které nejsou členy svazů filatelistů a to jak osoby fyzické tak i právnické.

8.4. Účast exponátu v soutěžních třídách C nevyžaduje kvalifikaci. Exponáty vystavené ve třídě C1 musí obsahovat pouze filatelistický materiál. Exponáty třídy C2 mohou obsahovat maximálně 50 % nefilatelistického materiálu. O množství exponátů ve třídách C rozhoduje OV výstavy.


9. Výstavní plochy

9.1. Výstavní rámy jsou velikosti 91 x 111 cm a mají kapacitu 16 albových listů formátu 26,5 x 29,5 cm, uspořádaných ve 4 řadách po 4 listech. Albové listy musí být vzadu nahoře očíslovány a vloženy do průhledných ochranných obalů. V přihlášce musí být uveden rozměr použitých výstavních listů. Pokud budou mít albové listy větší než doporučený rozměr, mohou být vystaveny s tím, že OV nebude zodpovědný za vystavení menšího počtu listů exponátu.

9.2. Každý vystavovatel v soutěžních třídách B1 – B8 bude mít pro svůj exponát přiděleno 5 výstavních ploch (každá o velikosti 1 m2). Dle statutu FIP a FEPA mohou mít vystavovatelé s velkou pozlacenou a vyšší medailí (minimálně 85 bodů) přiděleno až 8 výstavních ploch dle rozhodnutí OV.

9.3. Ve třídě mládeže (B9) se počet přidělených ploch řídí kategorií vystavovatele dle věku:

- skupina A: 2 – 4 plochy,
- skupina B: 3 – 5 ploch,
- skupina C: 4 – 5 ploch.

9.4. Exponáty vystavené ve třídě filatelistické literatury (B10) budou vystaveny ve speciálním prostoru, kde budou mít návštěvníci možnost jejich studia. Exponáty se vyžadují ve dvou exemplářích, které po skončení výstavy zůstanou k dispozici organizačnímu výboru.

9.5. Exponáty třídy jednorámových exponátů (C1) mají k dispozici 1 výstavní plochu (1 m2).

9.6. Exponáty otevřené třídy (C2) mají k dispozici maximálně 5 výstavních ploch (5 m2).


10. Výstavní poplatky

Vystavovatelé zaplatí výstavní poplatky převážně prostřednictvím komisaře. Národní komisaři po předchozí dohodě s OV výstavy uhradí poplatek buď v hotovosti při předávání exponátů osobně, nebo jej odešlou na určený účet OV do 31. března 2005. Tento termín platí i v případě, že vystavovatel hradí výstavní poplatek sám. Výše výstavního poplatku činí ve všech soutěžních třídách:
  • za 1 výstavní plochu (t.j. 16 listů) 10€, tuzemští vystavovatelé 300,- Kč.
  • za 1 vystavený titul ve třídě filatelistické literatury 10€, tuzemští vystavovatelé 300,- Kč.
V nesoutěžních třídách (A1 - A4) a v soutěžní třídě mládeže B9 se poplatky nevyžadují.

Nebude-li poplatek v dohodnuté nebo stanovené době zaplacen ztrácí vystavovatel právo na vystavení přihlášeného exponátu.


11. Výstavní odměny

Vystavené exponáty v soutěžních třídách posuzuje výstavní jury, složená z akreditovaných jurymanů. Hodnocení exponátů provede jury podle oborových řádů a směrnic Mezinárodní filatelistické federace FIP GREV a SREV a v souladu se statutem Federace evropských filatelistických svazů FEPA.

Vystavovatelé budou oceněni podle získaného bodového ohodnocení jury výstavní medailí a příslušným diplomem dle řádů FIP a FEPA.

Jury udělí tyto medaile:
- velkou zlatou,
- zlatou,
- velkou pozlacenou,
- pozlacenou,
- velkou stříbrnou,
- stříbrnou,
- postříbřenou,
- bronzovou,

a následující ceny:

- velkou evropskou cenu výstavy,
- velkou národní cenu výstavy,
- cenu města Brna,
- další speciální ceny,

Jury může kromě udělení medaile vyjádřit gratulaci či blahopřání exponátům vyznačujícím se výjimečným filatelistickým způsobem zpracováním, hodnotou nebo studijním zpracováním.


12. Příjem a vracení exponátů

Písemně potvrzené přijaté exponáty musí být zaslány nebo předány výstavnímu odboru OV pokud budou zaslány poštou nejpozději do 30.dubna 2005. Předem domluvené a OV odsouhlasené exponáty mohou vystavovatelé nebo národní komisaři předat osobně dle instrukcí zaslaných národním komisařům nejpozději dne 8. května 2005 přímo ve výstavních prostorách. Exponáty filatelistické literatury (třída B 10) musí být doručeny OV do 28. února 2005.

Po ukončení výstavy, při osobním jednání, budou exponáty připraveny a vydávány národním komisařům či vystavovatelům dne 15.května 2005 nebo dle předem stanoveného harmonogramu po oficiálním zakončení výstavy, pokud nebude s OV v jednotlivých případech dohodnuto jinak.

Montáž, demontáž nebo výměna exponátů nebude v průběhu výstavy možná.

OV zajistí a zašle předem vystavovatelům (mimo třídu B10) papírové obaly na albové listy (na každý rám po 16 listech jeden), do kterých vystavovatel umístí albové listy po jednotlivých rámech. Transportní obal na celý exponát si vystavovatel zajistí sám.


13. Pojištění a bezpečnost

Vystavovatelům se doporučuje uzavřít vhodné pojištění svých exponátů během dopravy na výstavu a zpět. OV nezodpovídá za toto pojištění a veškeré výlohy na toto pojištění jdou na vrub a zodpovědnost vystavovatele. OV nezodpovídá za ztrátu exponátu ani jeho části během dopravy, ať už k tomu došlo jakkoliv. Od okamžiku převzetí exponátu pověřeným členem OV do okamžiku jeho předání vystavovateli, národnímu komisaři nebo k přepravě poštou zajistí OV příslušná bezpečnostní opatření a pojištění.

14. Celní směrnice

Zahraniční exponáty posílané poštou nebo přepravované osobně by měly být doprovázeny řádně vystaveným a vyplněným ATA karnetem (ATA Carnet) ve smyslu platných mezinárodních a českých celních předpisů. V případě nepoužití ATA karnetu musí být exponát doprovázen národními celními doklady vývozního státu. O této skutečnosti bude v předstihu národní komisař informovat OV. Zahraniční vystavovatelé budou vyzváni svými národními komisaři k odeslání exponátů a vybaveni přesnými pokyny. Zahraniční komisaři budou po dobu příprav v neustálém styku s OV výstavy.

15. Dodatečná ustanovení

OV výstavy, SČF, Česká pošta, s.p., Kongresové centrum, a.s., Veletrhy Brno, a.s., národní komisaři, členové jury, členové organizačního výboru ani jejich spolupracovníci nezodpovídají osobně za škody, ztráty a další újmy na exponátech či majetku. Pokud by takový případ nastal, bude řešen podle platných zákonů ČR.

OV si vyhrazuje právo provést případné změny v těchto výstavních propozicích.


16. Adresa výstavy a členové orgánů výstavy


16.1. Adresa výstavy:

Evropská výstava poštovních známek BRNO 2005
Organizační výbor
P.O.Box 3
601 03 Brno 1
Česká republika

e-mail filatelistický odbor: okacz@mosilana.cz
e-mail propagační odbor: jpuncochar@fides.cz
e-mail zahraniční odbor: vladimirsvehla@volny.cz

webové stránky: http://home.tiscali.cz/brno2005/

16.2. Sídlo sekretariátu:

Kongresové centrum Brno (budova vedle vchodu na výstaviště)
Výstaviště 1
Brno - Pisárky

16.3. Členové prezidia:

Prezident Ing. Miroslav Otáhal
Tajemník Mgr. Valentin Schiebl

Členové
Ing. Vlastislav Göth
Jaromír Hvižď
Bohumil Jakubec
Dalibor Kučera
JUDr. Jaroslav Kučera
RNDr. Zdeněk Okáč

16.4.Členové organizačního výboru:

Předseda Mgr. Valentin Schiebl
Místopředseda a vedoucí filatelistického odboru RNDr. Zdeněk Okáč
Tajemník Jaromír Hvižď
Vedoucí propagačního odboru Ing. Jaroslav Punčochář
Vedoucí společenského odboru Petr Štika
Vedoucí technického odboru Karel Kramář
Vedoucí výstavního odboru Ing. Bohdan Zicha
Vedoucí zahraničního odboru Ing. Vladimír Švehla
Právní odbor JUDr. Pavel Matoušek
Hospodářský odbor Josef Sobotka
Hlavní pořadatel Jan Herman

Členové
Petr Baru
Ing. Vlastislav Göth
Bohumil Jakubec
Ing. Jan Karásek
Jan Klim
Ing. Eliška Ondráčková
Bc. Jana Sedláková
Oldřiška Semjanová

Sekretářka OV Miroslava Henešová
Gestor výstavy za SČF Ing. Vít Vaníček
Koordinátor výstavy za FEPA Michael Adler (Německo)

Autor: Zdeněk Okáč | 29. 4. 2004

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář


© 2002 - 2020 Zdeněk Jindra
ISSN 1214-4223