4. valná hromada Svazu českých filatelistů

V sobotu 4. prosince 2010 se ve velkém jednacím sále Domu odborových svazů v Praze na Žižkově konala valná hromada Svazu českých filatelistů. Na programu bylo projednání činnosti a hospodaření za uplynulé volební období, dlouhodobá koncepce SČF, úpravy Stanov SČF a volby do svazových orgánů.

Úvod jednání byl poznamenán malým zdržením. Kvůli počasí dorazili někteří delegáti se zpožděním. Asi nejtěžší cestu měl předseda SČF ing. Brendl, který kvůli spadlým trolejím nemohl vlakem dojet; naštěstí díky ochotě jednoho ze členů předsednictva se mu podařilo dorazit autem. Celkem se jednání valné hromady zúčastnilo 157 delegátů s hlasem rozhodujícím (z celkového počtu 173). Jako hosté zde byli zástupci České pošty a ředitel Poštovního muzea.

Po úvodních procedurách (zahájení, schválení jednacího řádu, zprávě mandátové komise a volbě orgánů valné hromady) a úvodním slovu předsedy byly předneseny zprávy o činnosti předsednictva SČF za uplynulé období, zpráva o hospodaření SČF a zpráva předsedy revizní komise.

Dalším bodem byla diskuse o potřebných technických úpravách Stanov SČF. Díky tomu, že se mohli všichni členové svazu k tomuto dokumentu prostřednictvím klubů a odborných společností vyjádřit s dostatečným předstihem, proběhla vlastní diskuse v poklidu. Nicméně byl vznesen návrh, aby nově zvolené orgány SČF začaly okamžitě pracovat na nové verzi stanov (jak bylo poznamenáno – stanov pro 21. století); tento návrh byl přijat. Další návrh s tím spojený, aby o nových stanovách rozhodovala mimořádná valná hromada již za rok, však byl zamítnut. Po této diskusi byly Stanovy SČF většinou přítomných delegátů přijaty.

Očekávaným bodem programu byly volby.

Na předsedu SČF byli navrženi dva kandidáti – dosavadní předseda SČF ing. Lumír Brendl a dosavadní místopředseda pro vnitrosvazovou činnost ing. Walter Müller. Situace před valnou hromadou dávala tušit, že jejich šance jsou přibližně stejné; výsledek voleb to potvrdil. Ing. Brendl dostal celkem 83 hlasů, ing. Müller 74 hlasů. V čele SČF tak bude v následujícím volebním období opět ing. Lumír Brendl.

Další volba se týkala místopředsedů SČF a tajemníka SČF.

Na funkci místopředsedy SČF pro mezinárodní činnost byl jediný kandidát – dosavadní místopředseda ing. Vít Vaníček, který byl také do této funkce zvolen.

Pokud jde o funkci místopředsedy pro vnitrosvazovou činnost, kandidoval dosavadní místopředseda ing. Walter Müller a proti němu ing. Petr Fencl. Ještě před volbou se však ing. Fencl své kandidatury vzdal. Následně ing. Fritz jménem KF 06-101 navrhl jako dalšího kandidáta na tuto funkci RNDr. Zdeňka Okáče, i on se však své kandidatury vzdal. Zvolen byl do této funkce nakonec jediný kandidát ing. Walter Müller.

Na funkci tajemníka SČF byl navržen rovněž jediný kandidát – dosavadní tajemník SČF Mgr. Jaroslav Maleček. I on byl do této funkce zvolen.

Po vyhlášení výsledků následovala přestávka, ve které se všichni účastníci naobědvali, mohli navštívit příležitostnou poštovní přepážku nebo si třeba jenom popovídat s přáteli a známými.

Po přestávce pokračovalo jednání valné hromady volbou členů předsednictva SČF a členů revizní komise SČF.

Do předsednictva SČF bylo základními organizačními jednotkami SČF navrženo celkem 51 kandidátů. Po volbách předsedy, místopředsedů a tajemníka zůstalo kandidátů 47; z nich se volilo celkem 19 členů. Podle počtu dosažených hlasů byli zvoleni následující kandidáti:

RNDr. Zdeněk Okáč – 133 hlasů
Ing. Jiří Sedlák – 118 hlasů
MUDr. Bedřich Helm – 107 hlasů
Ing. Petr Fencl – 105 hlasů
Ing. Julius Cacka – 104 hlasů
Ing. Josef Běloubek – 101 hlas
JUDr. Ing. František Beneš, CSc. – 93 hlasů
PaedDr. Josef Šolc – 93 hlasů
RNDr. Zdeněk Töpfer, CSc. – 92 hlasů
JUDr. Pavel Matoušek – 90 hlasů
Mgr. Vladimír Münzberger – 86 hlasů
Ing. Milan Černík – 82 hlasů
Jan Starec – 82 hlasů
Josef Fronc – 77 hlasů
Ing. David Schiller – 71 hlas
Doc. Ing. Miloslav Rotport, CSc. – 70 hlasů
MVDr. Václav Svoboda – 70 hlasů
Ing. Jaroslav Punčochář – 67 hlasů
Mgr. Michal Musil – 65 hlasů

Náhradníky jsou:

Václav Kopecký – 61 hlas
Karel Holoubek – 59 hlasů
Vladimír Zedník – 55 hlasů

Revizní komise byla volena ze čtyř kandidátů, její složení je stejné, jako v minulém funkčním období:

PhMr. Vladislav Beneš – 137 hlasů
Pr.mat. Pavel Aksamit – 133 hlasů
Ing. Petr Vychron – 95 hlasů

Diskuse probíhala již během voleb, aby měla volební komise dostatečný čas na zpracování výsledků. Zaznělo mnoho příspěvků z nejrůznějších oblastí filatelie. Mimo jiné byla kritizována úroveň internetové prezentace SČF nebo současná emisní politika České pošty. Valná hromada uložila předsednictvu SČF, aby se zabývala všemi podněty, které v diskusi zazněly.

Na závěr jednání byl přednesen návrh usnesení, který byl jednajícími přijat.

Po ukončení jednání valné hromady proběhla první schůze nově zvoleného předsednictva SČF; na jejím programu byla volba členů Výkonného výboru SČF. Ke členům zvoleným Valnou hromadou SČF (předseda, místopředsedové a tajemník) byli volbou doplněni ing. Jiří Sedlák, RNDr. Zdeněk Okáč, MUDr. Bedřich Helm, ing. Petr Fencl a JUDr. Pavel Matoušek.

4. valná hromada Svazu českých filatelistů

4. valná hromada Svazu českých filatelistů
Autor: David Schiller | 8. 12. 2010

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář