35. ročník filatelistické olympiády pro školní rok 2007/2008

S blížící se světovou výstavou Praga 2008 se jako téma pro nový ročník filatelistické olympiády nabízí město Praha. Kdo z vás ještě nikdy nebyl v Praze, kdo o ní neslyšel, neučil se ve škole. Takový se asi bude těžko hledat. Proto ani letošní olympiáda nebude pro většinu z vás ničím neznámým. Půjde opět především o to, jak takové široké téma filatelisticky zajímavě a originálně zpracovat, protože výsledky vašeho snažení budou moci tentokrát vidět i návštěvníci výstavy. A kdo si může říci „vystavoval jsem na výstavě Praga 2008“? Teď již záleží na každém z vás, jestli se za rok také stanete vystavovatelem právě na výstavě Praga 2008.

Vlastní tematické zpracování skýtá nepřeberné možnosti, protože Praha byla po dlouhá staletí středem všech významných událostí v historii i současnosti našeho národa. Od možnosti zpracovat historický vývoj města, až po zpracování filatelistického hnutí a především filatelistických výstav v Praze, je možné se zaměřit na tak zajímavé oblasti, jako je pražská potrubní pošta, skautské doručování listovních zásilek, ale i méně finančně náročné a při tom velice zajímavé oblasti jako je třeba Mozart a Praha, tisk známek v pražských tiskárnách a tak by se dalo pokračovat do nekonečna. Každý z vás má jistě spoustu vlastních, neotřelých nápadů.

Mladí filatelisté mají možnost v rámci olympiády filatelisticky zpracovat tu oblast, které je jim nejbližší. Takto široce pojaté téma bude mít jistě i řadu úskalí. Nelze totiž dát k dispozici jednotný návod, jak dané téma zpracovat, protože možností zpracování je mnoho a záleží pouze na každém z vás. Miniexponát vytvořený k olympiádě se může snadno stát základem pro budoucí výstavní exponát. Téma olympiády je natolik zajímavé, že by bylo škoda nepokusit se je filatelisticky zpracovat.

Pro snadnější orientaci v problematice a jako určité vodítko při zpracování miniexponátů vám i letos předkládáme určitá témata. Ta mohou být ale také inspirací pro tvorbu témat vlastních.

Návrhy témat:

1.Historie


Kdo by neznal slavné Libušino proroctví o městě, jehož sláva se bude hvězd dotýkat. Praha je stará asi 1100 let, osídlení tohoto místa je však známé dávno před příchodem Slovanů. Městem se ale Praha stala až roku 1231 a postupně rostla do dnešní velikosti. Po architektonické stránce obsahuje množství význačných staveb Pražským hradem počínaje a třeba metrem konče. Řadu z nich zachytil na svém slavném modelu Antonín Langweil. Praha je a vždy bude odrazem dění, které v ní probíhalo.

2.Praha – Caput Regni

Praha je Matkou měst. To platí v mnoha směrech. Již tím, že zde sídlila hlava státu, že je centrem státní správy a vždy se do ní soustředil boj o moc ve státě. Do Prahy se soustředila moc církevní, vojenská ale zároveň také vrcholy kultury, věd a umění. Praha je po staletí centrem vzdělání, které představuje dlouhá řada lidí, kteří byli nositeli vzdělanosti, kultury i revoluce.

3.Praha současnosti

Praha i v současné době pokračuje v dlouholeté tradici centra všech významných událostí. Jsou zde soustředěny hlavní státní instituce. Praha zajišťuje podmínky pro život více než miliónu obyvatel a ve svých úřadech zabezpečuje také řadu potřebných služeb pro všechny občany našeho státu. Nesmíme zapomínat na to, že sem také přijíždí mnoho turistů a návštěvníků, kteří obdivují krásy vytvořené před mnoha staletími, a které jsou dnes nově opraveny. Praha je svým umístěním ve středu Evropy předurčena být i nadále centrem v evropském měřítku.

4.Praha – centrum filatelistického hnutí

První zmínky o filatelistickém hnutí v Praze pocházejí již z předminulého století. V roce 1887 byl v Praze založen Český klub filatelistů později Klub českých filatelistů. Jeho prvním předsedou byl Vincenc Jedlička. Od roku 1896 klub vydával první český filatelistický časopis Český filatelista. V roce 1965 byl založen Svaz československých filatelistů a v témže roce vznikla i komise mládeže, která je součástí Svazu českých filatelistů do současnosti. V Praze se konala nepřeberná řada filatelistických výstav, počínaje první v roce 1938 přes první velkou světovou výstavu v roce 1962 a konče světovou výstavou Praga 2008

Organizace olympiády

Soutěžící si podle vlastního uvážení rozmyslí a připraví miniexponát (albové listy) pro kroužkové, oblastní i národní kolo FO. Zároveň si opatří a přinesou vlastní filatelistické materiály, které potřebují k jeho vytvoření. Protože je téma velmi široké, bude stejně jako v minulém ročníku olympiády možno použít různorodější filatelistický materiál. To znamená, že soutěžící mohou využít známky všech zemí světa a v přiměřené míře i ostatní vhodný filatelistický materiál. Tím budou mít stejné podmínky, jako když tvoří velký výstavní exponát.

V letošním roce dochází také k několika změnám v tvorbě miniexponátů. Předně budou soutěžící smět používat písemné pomůcky pro tvorbu albových listů. Každý účastník národního kola zná svůj albový list dokonale a je pouze na jeho paměti, jak dokáže list vytvořit. Použití takových pomůcek stejně šikovnost mladého filatelisty nenahradí.

Pro zájemce bude národní kolo FO doplněno o mimosoutěžní část, ve které bude mít každý možnost prezentovat albové listy na téma filatelistické olympiády, ale připravené doma. Stejný počet listů, jaký je stanovený pro jednotlivé kategorie, si tedy může soutěžící vypracovat doma s použitím všech dostupných pomůcek včetně počítače. Takto vypracované listy budou také vystaveny v rámci olympiády, ale hodnoceny budou mimo hlavní soutěž. Další formou olympiády bude soutěž v tvorbě albových listů na počítači. Protože značná část mladých filatelistů ráda pracuje na PC, bude mít možnost vytvořit miniexponát v elektronické podobě na počítači. Výhodou takového exponátu je, že se v něm může použít i jinak absolutně nedostupný materiál, který lze získat pouze jako kopii originálu. Bližší informace k soutěži budou zveřejněny společně se zadáním FO.

Kroužková kola, oblastní kola a národní kolo FO se skládají ze dvou částí. Jsou to testy ze všeobecných filatelistických znalostí a znalostí tématu olympiády a tvorba albových listů (miniexponátu). Tématické znalosti se tedy budou prověřovat nejenom tvorbou miniexponátu, ale také formou testu. Obdobně, jako v dřívějších ročnících FO, budou do testu zařazeny otázky vztahující se k tématu olympiády, které vycházejí z běžných znalostí žáků základních a středních škol. Filatelistický test obsahuje 15 otázek ze všeobecných filatelistických znalostí a 5 otázek z tematických znalostí a je možno za ně získat maximálně 40 bodů (jednotlivé otázky mohou mít podotázky, těžší otázky mohou být dotovány větším počtem bodů). Miniexponáty hodnotí pět jurymanů a každý z nich může udělit maximálně 20 bodů. Nejnižší a nejvyšší hodnocení se vždy škrtá a součet zbývajících tří dává celkové hodnocení. V rámci hodnocení miniexponátu je bodově zvlášť vyčleněno jeho tematické zpracování. Tím si soutěžící ověří, do jaké míry zvládl téma olympiády. Přitom na tematické zpracování miniexponátu připadne asi polovina z celkového počtu možných bodů. Při hodnocení miniexponátu používá jury zvláštních tabulek.

Dobu vymezenou pro tvorbu miniexponátu a možnost používání písemných pomůcek pro jejich tvorbu si KMF a oblasti stanoví samy. Při národním kole se předpokládá asi dvě a půl hodiny.

35. ročník filatelistické olympiády pro školní rok 2007/2008


O zařazení do věkové kategorie rozhoduje věk dosažený soutěžícím 1. ledna 2008. Věkové kategorie platí pro FO i pro obě doprovodné soutěže.

Autor: Zdeněk Töpfer | 4. 12. 2007

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář


© 2002 - 2020 Zdeněk Jindra
ISSN 1214-4223