Zpravodaj 2/2004: Listárna aneb dozvěděli jsme se od Vás

Čas je neúprosný i když v našem případě si řada čtenářů řekne: "Ještě že tak, máme tu alespoň nový Zpravodaj". Vaše postřehy a připomínky ke Zpravodaji a Infofile jsou opět tady a začnu tentokrát Vašimi dopisy. Do redakce přišly i Informace SČF, a i ony uznaly příjemné změny v podobě barevných tuhých desek, které přináší řadu užitečných informací hlavně na poslední straně. Škoda, že grafik nepoužil pro důležitý text tmavé písmo, byl by tak podstatně lépe čitelný. Přesto děkuji za všechny, kteří mají k Informacím přístup, za obsahovou náplň.

Zpravodaj 2/2004: Listárna aneb dozvěděli jsme se od Vás


Za podstatnou zdůrazňuji prezentaci Informací na webu a to na Japhile. Kdo má tedy přístup k internetu, může si tyto Informace SČF přečíst na webové adrese: www.japhila.cz/scf/ a nemusí být přitom členem žádného klubu filatelistů, kam jsou informace rozesílány. Dozvíte se zde již námi kritizovaný Návrh na členění Monografií (na jiném místě Zpravodaje podáváme další informace týkající se Kritického stanoviska VV Společnosti SČSZ), osud Petice za společnou známku české a izraelské poštovní správy s námětem kresby Petra Ginze "Pohled z Měsíce na planetu Zemi", změny v adresářích KF, výsledky Mezinárodní výstavy filatelistické literatury TEMEX 2003, informaci o chystané Národní výstavě poštovních známek ŽĎÁR 2004 nebo si přečtete zprávu o 80. výročí KF ve Dvoře Králové nad Labem či z Výroční schůze KF 06-22 Alfonse Muchy v Brně a další informace. Přílohou Informací je 54. kolo Písemné nabídkové soutěže SČF, kde je řada zajímavých položek.

Obdrželi jsme do redakce také oficiální výsledkovou listinu ankety "Nejkrásnější poštovní známka roku 2003", kterou najdete na jiném místě Zpravodaje.

Další dobrý počin z dílny Zdeňka Jindry, tentokráte neperiodický zpravodaj pod názvem "Mladý sběratel" došel do redakce, abychom se vyjádřili k tomuto projektu. I o tomto zpravodaji naleznete informace v samostatném článku.

Obdrželi jsme opět několik dopisů od Vás čtenářů. Objevy, které jste učinili byly zpracovány a začleněny do rubrik Aktuality a Zajímavosti na známkách. Svěřil se nám čtenář Jan Thomas z Nižboru se svým nálezem známek č. 360 Slovanka, které byly zakoupeny na místní poště a měly datum 18. 3. 2003. Pan Thomas se domnívá, že na jeho známkách, čísla PA 00833 – 835 nejsou charakteristické znaky, rozhodující pro zařazení pro navrhovaný I. typ. Ptá se závěrem dopisu, zda nemohlo dojít k nějaké závadě na válci pro HT červenou barvu až v průběhu tisku? Přitom popisuje BTS pro tuto barvu, která je svým vzhledem charakteristická pro původní válec. Jeho obavy vyplývají z toho, že nepozoruje na známkách z těchto PA "fialové skvrny různé intenzity". Zde je na místě připomenout, že si čtenář nemůže představovat fialové skvrny jako takové. Protože i Filatelie, kde se o návrhu na typ píše, uvádí obrázky černobílé (pouze čtvrtá strana obálky Zásilkové služby profil srovnává oba navrhované typy v barvě a ve skutečné velikosti), usoudil jsem, že nebude od věci, využít zadní strany obálky Zpravodaje k uveřejnění barevných zvětšenin obrázků známek obou typů, aby všichni čtenáři měli možnost známky porovnat se svými exempláři. Pro srovnání tam uvidíte i barevné nuance známky č. 359 elektrická dráha a č. 390 z letošních technických památek s nominálem 17,- Kč, kde se vyskytuje stejný problém, avšak není charakteristický pro celý PA, proto v těchto případech nelze o typech hovořit, jen o barevných odchylkách. Červená barva je po-dle tiskařů jedna z nejproblémovějších a tyto známky jsou toho důkazem.

Ke zveřejněnému kritickému názoru k edičnímu plánu monografií se na Infofile vyjádřil pan Vladislav Beneš. "Doba je plná vysokého napětí. Ze všech stran létají emoce, které se halí do důkazů a protidůkazů, tvrzení a tvrzení proti tvrzením. I 'Kritický názor VV SSČSZ...' je plný emocí. A jedna z nich je obzvlášť pikantní – to je ono místo v textu, kde se píše 'Je ovšem třeba připomenout, že lze s úspěchem zpochybnit právní a tudíž i ediční kontinuitu této firmy s dřívějším vydavatelem MČSZ bez ohledu na shodnost jmen POFIS a tím také zpochybnit absolutní právo firmy na pokračování edice MČSZ pouze podle vlastních představ, záměrů a partikulárních zájmů.' – konec citátu. Ani mě se nelíbí to, co Pofis s.r.o. veřejně předvádí, ale ono se lehce řekne 'zpochybnit'. Vážený VV SSČSZ, dokažte to. A až tuto kontinuitu nade všechnu pochybnost vyvrátíte, pak se rozčilujte. A za další – k dění ve VV SČF a P-SČF mám velmi blízko a podle mého názoru nikdo z vedení SČF 'soukromě' nedal souhlas s tvrzením, že díl 11. sv. II je vydán ve spolupráci se SČF (viz Aktuální poznámka, bod 4). Že si Pofis s.r.o. dělá co se mu zachce, to je věc známá a divím se všem, kdo na to ještě nepřišli." Tolik k problematice, která je jak jsem již zde jednou avizoval rozvedena na jiném místě.

Napsal nám opět pan Fischer z Kanady. Opět se rozepsal o aršíku A 2747. Musím uznat, že se "Specializovaná příručka ... POFIS 2004 Československo 1945 – 1992" zmiňuje o rozlišení na šest typů, neuvádí sice autory, pouze na straně 272 je v oddílu LITERATURA odkaz pod č. 40B na autora P. Hankovce, který typy rozlišil a popsal ve Filatelii č.1 z roku 1996 na straně 5-6. Přitom, kdo se o tento aršík zajímal podrobněji ví, že tento autor publikoval již v roce 1987 a to ve Filatelii č. 3/1987 str. 76-77. Další poznatky publikoval pan J. Hildebrand ve Zpravodaji SSČSZ č. 45 z roku 1991 str. 20-21, také Ing. Mysliveček a Ing. Kulda publikovali o aršíku ve Filatelii č. 6/1995 str. 1-3, na což vlastně pan Hankovec reagoval zmíněným článkem ve Filatelii 1/1996, na který "příručka" odkazuje. Zde se autoři velice stručně a okrajově zmiňují a aršících s rozměřovacími křížky a bez nich, ale nevyčetl jsem, zda někdo z autorů studoval nátisky a desky v poštovním muzeu. Domnívám se, že je nyní třeba v muzeu vše podrobně nastudovat a učinit jednoznačný závěr. Vzhledem k tomu, že aršík byl vydán neperforovaný, částečně perforovaný a perforovaný, nabízí se domněnka, že část aršíků určená pro perforaci, byla opatřena rozměřovacími křížky, a ta část, která byla určena pro prodej jako aršík nezoubkovaný, křížky neměla. Tato domněnka vyzněla i panu Fischerovi a panu H. Hahnovi z USA. Proč se ale do zahraničí skrze podnik Artia dostaly aršíky nezoubkované a s křížky, musíme dodatečně zjistit. Pan Fischer vyzývá prostřednictvím Zpravodaje k prohlídce neperforovaných aršíků, aby se nechal v ČR a SR zjistit výskyt s křížky a bez křížků, jak jsme otiskli v minulém čísle. Zahraniční sběratelé tedy právem byli nazlobeni, když museli do sbírek zařazovat nezoubkované aršíky s křížky, které jinak povedené aršíky kazily. Prohlédněte proto své zásoby a výskyt varianty s křížky či bez křížků prosím nahlaste.

Pan Fischer se ještě zamýšlí a podivuje nad specializací některých z nás, kteří se věnují VV. V zahraničí se tomu nikdo nevěnuje a tak se podivuje nad cenami známek s VV, které nabízí zásilková služba Profil. Domnívá se, že to v budoucnu nebude mít cenu. Pokud jde o můj názor, bylo by od vydavatelů katalogů neseriózní, kdyby náhle přestali takové známky s VV oceňovat a v katalozích o nich publikovat, když je nyní sběratelům za nemalé peníze nabízejí. Pokud je my, sběratelé, kupujeme a zařazujeme do svých sbírek, získáme pro ně více zájemců, určitě z povědomí nezmizí a stanou se snad středem zájmu i v budoucnosti.

Napsal nám do redakce také náš člen pan Pytlíček ze Semil. Žádá o zveřejnění svého Prohlášení, které se týká informací, zveřejněných v několika posledních číslech časopisu Filatelie. Po projednání žádosti na jednání VV byla žádost zamítnuta s odůvodněním, že Zpravodaj dává prostor odborným článkům a informacím, které poslouží většině čtenářů. Ne pro obhajobu jednotlivce. Navíc záležitost nebyla na stránkách Filatelie dosud uzavřena, domníváme se, že tam je vhodnější prostor k hájení, neboť tam také celá kauza začala.

Obdrželi jsme další dopisy od našeho dopisovatele – sběratele pana Stoupla z Plasů. Opět zaslal několik zajímavých ukázek známek s VV z období Československa i současné České republiky. Jeho nálezy neskenujeme a zveřejníme v našich pravidelných rubrikách. Vzhledem k omezenému prostoru našeho Zpravodaje to bude ale až v čísle následujícím. Věřím, že to nikoho neodradí od spolupráce, a že Vaše příspěvky budou nadále doplňovat informace ve Zpravodaji a zpestřovat tak jeho obsahovou náplň.

Snažíme se pro naše čtenáře dělat maximum pro to, aby byly články nejen poučné a doplněné vhodnými obrázky, ale aby obrázky byly čitelné se všemi potřebnými detaily. Jak jste mohli pozorovat v minulém čísle, kvalita se opět zlepšila a to díky nové technice přenosu digitálních dat z počítače přímo na ofsetový stroj. Odpadá tak přenos na "pauzák" či film a z něho do stroje. Díky tomu vidíte na obrázcích i detaily, které v čísle 3 a 4 loňského roku vidět nebyly. Poděkovat za to můžeme hlavně vedení PTC Praha a.s., které nám nabídlo tisk našeho Zpravodaje právě u nich. Můžeme být hrdi na to, že náš Zpravodaj tiskne stejný kolektiv lidí, který se podílí na naší známkové tvorbě. Děkujeme.

Autor: Josef Fronc | 5. 9. 2004

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář


© 2002 - 2019 Zdeněk Jindra
ISSN 1214-4223