Zaujímavosť (nových) slovenských FDC

Slovensko vstúpilo začiatkom roku 2009 do Eurozóny a k tomuto kroku sa zákonite prispôsobila aj Slovenská pošta ako vydavateľ poštových známok. Hneď 1. januára 2009 bola vydaná prvá pamätná poštová známka so symbolom Eura a so symbolickou nominálnou hodnotou 1 eura v podobe tlačového listu so 6 známkami. Jej autorom je akad. mal. Martin Činovský. So známkou bola vydaná aj obálka 1. dňa, ktorej poštové použitie práva v deň vydania však bolo obmedzené iba na predajňu POFIS v Bratislave, kde sa pre záujemcov používala príležitostná poštová pečiatka, pretože z dôvodu Nového roka boli všetky pošty na Slovensku zatvorené.

Na druhý januárový deň vyšli aj prvé slovenské výplatné euroznámky. Ich nominálne hodnoty boli stanovené tak, aby kopírovali vydané mince novej meny, t.j. 1,2,5,10,20 a 50 eurocentov (vhodných na dofrankovanie v kombinácii s naďalej platnými korunovými známkami). Známky v hodnotách 0,33 eura, 0,66 eura a 0,83 eura sú určené ako výplatné za konkrétne poštové služby, podobne ako poštový hárček s nominálom 1,33 eura. Celú emisiu nových známok dopĺňa ešte ďalšia 1eurová a najvyšší nominál - 2eurová známka.

Známky novej emisie zobrazujú kultúrne dedičstvo Slovenska – predrománske a románske pamiatky zo začiatkov šírenia kresťanstva na území Slovenska ako zjednocujúceho prvku kultúry v Európe. Ich námety sú rovnomerne vybrané z jednotlivých regiónov Slovenska. Preto domicil pečiatok na FDC je vždy príslušného hlavného mesta samosprávneho kraja podľa motívu známky, asi aj preto, že niektoré objekty sú v miestach, ktoré nemajú poštu.

Ku všetkým poštovým známkam boli vydané FDC. Ich zaujímavosťou je to, že tie FDC, ktoré majú známky s nižšou nominálnou hodnotou ako 0,33 eura (čo zodpovedá najbežnejšiemu poštovému poplatku za listy v tuzemsku hmotnosti do 50g 2. tarifnej triedy) sa môžu v období 3 mesiacov, t.j. do 1. apríla 2009 vrátane, používať v tuzemskom styku bez doplnenia frankatúry do hodnoty 33 centov. Svetová poštová únia udelila Slovenskej pošte pre FDC s hodnotami vylepených známok 1,2,5,10 a 20 eurocentov výnimku z použitia v poštovej prevádzke v tuzemsku v tom, že tieto zásielky sa považujú za riadne vyplatené. Pri použití FDC s ďalšou službou (1. trieda, doporučene a pod.) treba uhradiť známkami iba poplatok za túto službu, nie celý rozdiel do riadnej výšky výplatného. Pre poštových historikov a regionálnych zberateteľov tak vznikla možnosť získania zaujímavých dokladov poštovej prevádzky.

Zaujímavosť (nových) slovenských FDC

FDC so známkou 1cent Kopčany, zaslaná ako zásielka 2. triedy do 50 g.

FDC so známkou 2 centy Kostol Matky Božej v Boldogu, zaslaná doporučene z inaugurácie známky (Pošta Reca), kde príplatok za službu Doporučene je uhradený príležitostnou známkou 15 Sk Ludvigh van Beethoven.


Autor: Ján Mička | 2. 4. 2009

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář


© 2002 - 2019 Zdeněk Jindra
ISSN 1214-4223