Z historie uplynulých padesáti let

To je vlastně jeden lidský věk a zase jsme od minulého setkání o půl roku starší a ačkoliv se to zdá být neuvěřitelné, v letošním roce slavíme padesátileté výročí založení naší asociace. Padesát let od roku, ve kterém se skupina nadšenců sešla, aby ustavila instituci, která nám všem dává mnohé, i když samozřejmě některým méně a jiným více.

Z historie uplynulých padesáti let

Svoje dnešní povídání bych chtěl začít citováním dopisu, který považuji za základ a první písemnou zprávu o vzniku naší organizace Olympsport. Ten dopis je z roku 1965 a napsal jej MUDr Josef Gruss jako odpověď na dopis Václava Robina Buška ohledně prozkoumání možností vzniku specialisované organizace, soustřeďující námětové sběratele s nálepkou sportovní a olympijské filatelie.

Z historie uplynulých padesáti let

Kdo to byl Josef Gruss (1884 - 1968)? Člověk mnoha zájmů, který podle mého názoru měl zájem a zásluhy o vznik i našeho Olympsportu. V prvé řadě aktivní sportovec, první hokejový brankář naší reprezentace někdy v roce 1911, ale také nadšený propagátor celé řady sportů jako šerm, tenis, hokej, lyžování, fotbal, atletika a dalších. Již od svého mládí aktivní bafuňář v tom nejlepším smyslu slova. Přímý účastník celé řady jednání, zasedání a schůzí, na kterých se formoval tehdejší sportovní život.

Poslouchejte dobře: 1929-51 předseda ČSOV, 1946-65 člen MOV, předseda ČSAU a Čs.sportovní obce. V roce 1946 navrhl pořádání olympijského dne. Nositel olympijského diplomu a řádu práce (1964), předseda Čs.šermířského svazu. Při tom všem profesor lékařské fakulty UK v oboru porodnictví a aby toho nebylo dost, tak dlouholetý předseda Svazu čsl. filatelistů.

Dr.Gruss našemu zakladateli V.R. Buškovi 4.listopadu 1965 napsal jako odpověď na jeho dopis k problematice a organizování námětové filatelie:

Pan V.R.BUŠEK,Strakonice
Vážený pane !

Včera mě postoupil Váš doporučený dopis ze dne 21.X. p. Dr. Kroutil, můj nástupce v MOV Na Poříčí, kam docházím jednou týdně na porady. Se zájmem jsem si přečetl jeho obsah a slibuji Vám, mám li se ujmout Vašeho návrhu, že se musím nejprve přesvědčiti a jinak tomu být nemůže, jak se k této věci staví výbor ! Ústředí“ po případě komise tematických sběratelů. Nejbližší příležitost k tomu se mi naskýtá tuto neděli, kdy pro to navštívím výměnou schůzi u Nováků, kam pravidelně nedocházím a výsledek Vám sdělím. I když dopadne záporně, není celá věc ztracena, poněvadž při našem takto zahájeném spojení se můžeme dohodnout jak dále o věci uvažovati nebo dokonce postupovati. Já, předem podle svých dosavadních zkušeností mohu Vám sděliti, že mnoho pochopení pro věc samu tam nečekám. Jistě mi namítnou asi toto. Pro nové sdružení je zapotřebí nějaké jednotící myšlénky a tu mají sběratelé obstaránu ve svých sdruženích, která jsou opět soustředěna v „Ústředí“ a toto má sdostatek postaráno o námětové sbírání ve své k tomu určené komisi.Tedy nač tvořiti nové sdružení? Zdánlivě je to vysvětlení správné, já si však dovedu představiti, oč Vám vlastně jde ač neznám všechny Vaše důvody a Vaše přání.

Bylo by tedy dobře, kdybyste se, ještě dříve než Vám podám zprávu o tom, jak jsem pochodil, laskavě rozepsal poněkud podrobněji o Vašem návrhu a pak můžeme pro další zůstati již v písemném styku, atd. prozatím se těším na Vaše další zprávy, Vám oddaný J. Gruss


Další, asi zajímavá oboustranná korespondence, se již nezachovala, takž se tedy podívejme do historie uplynulých 50 let.

Z historie uplynulých padesáti let

Česká asociace pro olympijskou a sportovní filatelii OLYMPSPORT byla založena v roce 1966 péčí pánů Václava Robina Buška ze Strakonic a Jaroslava Justýna z Milevska, jako druhá na světě. Všechno to před padesáti roky začalo v Choceradech. Začátkem dubna 1966 se tam sešli námětoví filatelisté z celé republiky na prvém semináři o námětové filatelii a právě tam došlo k té historické události, kdy pod vedením Václava Robina Buška a Jardy Justýna byla založena první samostatná námětová sekce se sportovně olympijským zaměřením v Evropě. Teprve o měsíc později, v květnu 1966 byla založena obdobná organizace v sousedním Německu a to pod názvem IMOS – Internationale Motigruppen Olympiaden und Sport a zhruba ve stejnou dobu va Waršavě Polský Klub Olympijczyka..

Z historie uplynulých padesáti let

V roce 1983 byla jednou z dvanácti národních asociací zakládajícím členem Mezinárodní asociace pro olympijskou filatelii „FIPO“, založené z iniciativy a pod předsednictvím J.A. Samaranche. Kulturní součástí letních olympijských her se staly pravidelné výstavy poštovních známek a později i dalších olympijských artefaktů pod názvem Olymphilex, později Olympex. Členové Olympsportu nechyběli ani na jedné z těchto výstav a důsledkem této činnosti jsme vozili domů pravidelně spoustu medailí různé hodnoty. Bohatá vystavovatelská činnost se projevovala i na domácím poli, pořádáním celé řady výstav propagačních, národních i mezinárodních, vždy bohatě zastoupených i zahraniční účastí. Za zmínku určitě stojí alespoň jedna z nich. Výstava Sportonet ́07, která byla jako vůbec první na světě uspořádaná jako virtuální a její exponáty jsou dodnes k vidění na netu Exponet, kde slouží nyní již filatelistům-olympionikům celého světa.

V březnu 2013 rozhodl CIO o tom, že by bylo vhodné poněkud změnit strukturu olympijského sběratelství a vytvořit jednotlivé národní asociace sběratelů nejen zaměření filatelistického, ale společně všech oborů, tedy filatelistů, sběratelů mincí, medailí a dalších memorabilií.

V květnu 2014 byla v Lausanne založena nová mezinárodní organizace AICO ( Asociation Internationale des Collectionneurs Olympiques), a náš OLYMPSPORT byl opět u toho.

Na základě rozhodnutí vedení CIO z roku 2012 bude Mezinárodní olympijský výbor vždy v roce Her letní olympiády udělovat medaili J.A.Samaranche za zásluhy o olympijské sběratelství. A právě v roce 2012 převzal jako první na světě tuto medaili z rukou p.Samaranche jr. dlouholetý předseda Olympsportu, Ing.Jaroslav Petrásek..

Vraťme se k naší interní činnosti. Značných úspěchů dosáhli členové Olympsportu na poli filatelisticko-sportovní literatury. Řada teoretických příruček a katalogů vrcholí třídílnou monografií „Český a československý olympismus ve filatelii“ a své místo v neposlední řadě zde mají i knihovničky „Olympijská akademie“, dvoudílná „Historie sokolstva“ a mnoho dalších. S periodicitou čtyř čísel ročně je vydáván časopis, který pravidelně informuje nejenom naši čtenářskou obec, ale díky anglické anotaci i ostatní filatelistický svět o posledních novinkách olympijské a sportovní filatelie. Celkem vyšlo již 170 čísel „Zpravodaje OLYMPSPORTu“, sumárně se jedná přibližně o 8000 stran, od roku 2004 též v elektronické podobě, nově i tištěné v barevné verzi.

Od roku 2006 má naše společnost svoje webové stránky www.olymp-sport.cz, na kterých aktuálně informujeme o novinkách ve filatelii souvisejících se sportovním a olympijským hnutím, zejména ve vztahu k úspěchům našich sportovců.

Dlouhodobě uzavřená vzájemná smlouva mezi Olympsportem, ČOV a vedením sportovních svazů ČSTV pověřuje Olympsport zastupováním ostatních zmíněných stran při jednáních s Českou poštou s.p. ve věci poštovní propagace, tedy při vydá vání poštovních známek a cenin, jakož i používání všech druhů poštovních propagačních razítek a otisků výplatních strojů. Návrhy těchto razítek zpracovává Olympsport pro uvedené zájemce zcela zdarma, zajišťuje kontakt s rytcem a tiskárnou i výrobu příležitostných dopisnic.

Členové klubu mají k dispozici slušně vybavenou knihovnu a mohou se obracet ke zkušeným vystavovatelům a jurymanům s žádostmi o pomoc a konzultace při tvorbě svých exponátů. Pro členy a další zájemce je zřízena novinková služba, která umožňuje členům získávat pravidelně nové poštovní materiály se sportovní a olympijskou tematikou. Spolupráce s Českou poštou na poli tvorby poštovních známek s olympijskou a sportovní tematikou nese rozhodně dobré výsledky, kladně hodnocené oběma stranami. Poštovní propagaci zajišťujeme v oboru razítkářské a celinářské tvorby také pro Český olympijský výbor, pro jednotlivé sportovní svazy a kluby i pro další zájemce.

V letošním olympijském roce jsme připravili pro naše sběratele několik příležitostních dopisnic, k účasti našich olympioniků (J. Dostál) a zahájení (E. Zátopek) na LOH 2016 v Riu. Medailistům potom ke zlatu (L. Krpálek) a souhrnně ostatním 14ti stříbrným a bronzovým olympionikům. Nesmíme zapomenout také oblíbené tzv. „Personal stamps“, které vydáváme našim úspěšným sportovcům, připravujeme souhrnný katalog všech vydaných sportovních PS.

Můžeme se pochlubit i naší úspěšnou prezentací na letošním Sběrateli, kde jsme zorganizovali výstavku na 15ti panelech jako ukázku z naší historie a exponátů našich členů. Pro tuto příležitost byly vydány tři dopisnice „OLYMPSPORT na SBĚRATELI 2016“, kde prezentujeme naší výstavní a publikační činnost – Zpravodaje a Novinky.

Musíte si zvyknout i na naše nové logo, které se těžko rodilo vzhledem k sešněrovaným podmínkám, které má Mezinárodní olympijský výbor k používání olympijských symbolů.

Z historie uplynulých padesáti let

Dalo by se ještě dlouho hovořit o tom, čeho jsme v uplynulých padesáti letech dosáhli, co se nám podařilo, ale také o tom, co naopak mohlo proběhnout jinak. Určitě každý z vás má něco, co by pochválil, ale také co by vytknul. Věřme tedy, že ta příští padesátka se našim nástupcům podaří ještě lépe a přinese jim ještě více uspokojení a radosti z dobře vykonané práce. Na závěr mi dovolte poděkovat všem, kteří se jakkoliv podíleli na činnosti naší organizace a zároveň jim přeji do budoucna úspěchy ve vystavovatelské činnosti, jakož i pocit z radost z dobře vykonané práce.
Ing.Jaroslav Petrásek
první nositel medaile
J.A.Samaranche
za olympijské sběratelství

Dovolte mi, abych v tuto chvíli co nejsrdečněji uvítal zástupce Českého olympijského výboru, České olympijské akademie, Svazu Českých filatelistů, České pošty s.p., Polského Klubu Olympiczyka, Slovenské spoločnosti olympijských a športových zberatelov a německého IMOSu – Internationale Motivgruppen Olympiaden und Sport.

Autor: Jaroslav Petrásek | 6. 1. 2017

Komentáře

Blahoželáme

Přidat komentář  | Zobrazit komentáře


© 2002 - 2019 Zdeněk Jindra
ISSN 1214-4223