JUNIFIL číslo 37

JUNIFIL 37

JUNIFIL číslo 37

Nepravidelný spravodajca Komisie mládeže ZSF, ktorý slúži pre internú potrebu vedúcich krúžkov mladých filatelistov. Neprešlo jazykovou úpravou. 37. číslo vyšlo koncom mája 2008 (asi). Svoje pripomienky, námety, poznámky a príspevky posielajte na adresu predsedu KM ZSF: Mgr. Ján Mička, Rovná 4, 917 00 Trnava.

Editoriál

Nezáujem. To môžem konštatovať na základe toho, že iniciatíva p. Ing. Janka Maniačeka hlavne na základe výzvy MVDr. A. Bárda, CSc. s materiálnou pomocou mladým filatelistom v podobe kolovania filatelistického materiálu nenašla žiadnu odozvu. O jeho materiál nemá nik záujem, preto mu ho vraciam späť. Škoda, možno že máte lepší. A vnucovať niekomu niečo, čo nechce, to nemá zmysel. Ale má potom zmysel a význam vypisovať a navrhovať čo všetko sa môže urobiť pre mladých filatelistov a ako im pomôcť, ak nie je odozva „zdola“?
To, že práca na poli mládežníckej filatelie je ťažká, dokazuje aj to, že sa neuskutočnilo predpokladané zasadanie Komisie mládeže ZSF. Predseda KM a ďalší člen ochoreli, ďalší mal problémy v domácnosti s prerábaním bytu a ešte neboli získané všetky informácie o pripravovaných podujatiach v Bratislave (Kongres, finále FO, BZD). A tak nám ostávala písomná forma kontaktu, telefóny a maily predsedom komisií v regiónoch a ešte občasné osobné kontakty.

Kongres mladých filatelistov a Finále 35. ročníka Filatelistickej olympiády

Kongres mladých filatelistov a národné kolo 35. ročníka Filatelistickej olympiády sa bude konať v Bratislave v dňoch 6. a 7. júna 2008. Účastníci kongresu budú ubytovaní v Domove mládeže SOU strojárskeho, Saratovská 26, Bratislava - Dúbravka. Predpokladáme, že väčšina účastníkov príde na kongres rýchlikom Čingov s príchodom do Bratislavy 12.30 h. Prosím vedúcich delegácií, aby na cestu do Bratislavy maximálne využili zľavy v doprave. Delegáciu zostavia predsedovia regionálnych komisií a ich menovité zloženie oznámia urýchlene p. D. Schmidtovej.
Z hlavnej železničnej stanice Bratislava treba prejsť pešo na križovatku pod stanicou, nadchodom na zastávku SAV na ul. M. R. Štefánika, autobus č. 34, 83 až na konečnú zastávku Dúbravka Pri kríži. Cesta trvá cca 20 min., je potrebné si zakúpiť 30 min. lístok na MHD.
Účastníci kongresu, ktorí pricestujú do Bratislavy autobusom na stanicu Mlynské Nivy, nastúpia na autobus č. 21 priamo pred aut. stanicou a na zastávke Patrónka prestúpia na autobus č. 34 alebo 83.

Predpokladaný program:

Piatok 6. júna 2008


Do 12.30 h Príchod do Bratislavy
13.00 – 13.30 Prezentácia, ubytovanie (Bratislava-Dúbravka, SOU Saratovská ul.)
13.30 Obed
14.30 Slávnostné otvorenie
15.00 - 17.30 Národné kolo FO (test, miniexponát)
18.00 Večera
18.30 Výmena filatelistického materiálu
20.00 Zábavný večer, zasadanie komisie mládeže, aktív vedúcich KMF
(V tom čase práca poroty s opravou testov, hodnotenie miniexponátov)
22.00 Večierka

Sobota 7. júna 2008


6.30 Budíček
7.30 Raňajky, balíček na cestu
8.00 Odovzdanie izieb
8.15 Odchod do Areálu INCHEBA (z Dúbravky autobus č. 83, vystúpiť pri AUPARKU)
10.00 Vyhodnotenie výsledkov FO a odovzdanie cien (Detský kútik Slovenskej pošty, a.s.)
11.00 Záver kongresu (Vyhlásenie témy 36. roč. FO)
11.15 Prehliadka výstavy SLOVOLYMPFILA a Bratislavských zberateľských dní
14.00 Seminár vedúcich KMF ( záp. slov. ZKF)
16.00 Palmáre výstavy SLOVOLYMPFILA (pre vystavovateľov).

Predpokladaný program tohoročného kongresu môže mať určité úpravy, ktoré sa vedúci KMF dozvedia na porade priamo na mieste konania.

Príjemné prekvapenie

Medzi českými KMF si stále zachovávajú výsadné postavenie krúžky z Juhomoravskej oblasti. Oblastná komisia mládeže vydáva pre potrebu krúžkov spravodaj KURÝR, ktorý prináša aktuálne informácie, výsledky súťaže aktivity, informácie z rokovaní SČF, problematiku olympiád a pod. Bolo pre mňa prekvapením, keď som dostal posledné čísla, že vo vnútri bola vložená časť nášho SPRAVODAJCU JUNIFIL s aktuálnymi článkami zo Slovenska. Je to pocta pre JUNIFIL, ktorý svojím rozsahom ani obsahom sa nemôže celkom porovnávať so svojím publicistickým „kolegom“ za riekou Moravou.

Tematické otázky národného kola FO


Súťažiaci, pozor! Predseda KM ZSF zo stredného Slovenska, dr. Jozef Oško zaslal návrh tematických otázok pre finále Filatelistickej olympiády. Uverejňujeme ich v upravenom znení v kombinácií tých otázok, ktoré boli použité na krajských kolách niektorých regiónov a po doplnení niektorých otázok. Vedúci KMF ich majú k dispozícii skôr, tak nič nebráni, aby sa s nimi postupujúci súťažiaci do národného kola zoznámili v časovom predstihu.

Otázky k tematickej časti národného kola 35. ročníka FO 2007 - 2008


1. Aký názov majú výstavy poštových známok so športovou tematikou, venované olympiádam v hlavnom meste SR? (Slovolympfila)

2. Kto je na Slovensku predsedom Slovenského olympijského výboru ?
a/ František Chmelár b/ Peter Osuský c/ Jozef Golonka

3. Ktoré z uvedených miest nesie názov MESTO OLYMPIJSKÝCH VÍŤAZOV ?
a/ Bratislava b/ Trnava c/ Liptovský Mikuláš

4. Aký je slovenský preklad olympijského hesla CITIUS, ALTIUS, FORTIUS?
a/PRIŠIEL SOM,VIDEL SOM, ZVÍŤAZIL SOM
b/NIE JE DOLEŽITÉ ZVÍŤAZIŤ ALE ZÚČASTNIŤ SA
c/ RÝCHLEJŠIE,VYŠŠIE,SILNEJŠIE


5. Kedy bol založený SLOVENSKÝ OLYMPIJSKÝ VÝBOR ?
a/ 19. decembra 1992 b/ 2. januára 1993 c/ 24. septembra 1993

6. Na ktorej športovej známke je prvý raz vyznačená mena Sk za nominálnou hodnotou ?
a/ MS v biatlone b/ MS v ľadovom hokeji c/ ZOH Lillehammer

7. Na ktorých vyučovacích hodinách sa venuješ upevňovaniu svojho zdravia ?

8. Pre športovca je dôležité pred každým športovým podujatím, pretekom sa :
a/ dobre najesť b./ zafajčiť si c/ uvoľniť sa, oddýchnuť sa

9. Je správne, aby športovci fajčili a pili alkoholické nápoje? Čo to spôsobuje ?/fajčenie spôsobuje problémy s dýchaním, kašeľ, zúženie ciev, alkohol omamuje organizmus, spôsobuje prudké podráždené reakcie, strata orientácie/

10. Koľko známok so športovou tematikou bolo vydaných za Slovenského štátu v rokoch 1939 – 1945 a ktoré športy zobrazujú ?/ 4 – futbal, lyžovanie, skoky do vody, atletika- štafetový beh/

11. Kde bude v tomto roku letná olympiáda? (Peking v Číne)

12.Telesne postihnutí športovci súťažia po skončení olympiád na paralympiáde Aký šport predstavuje slovenská známka z r. 2005 s postihnutým športovcom? (Zakrúžkuj)
a) volejbal b) beh c) cyklistiku

13.Ktorému športu a akému úspechu slovenských športovcov je venovaná 10.-Sk známka z r. 2002 ? (Víťazstvo na MS v hokeji)

14.Vdychovať cigaretový dym je nebezpečné.Preto mladí ľudia a športovci nefajčia. Aké škodlivé látky obsahuje dym z cigariet? (oxid uhoľnatý, decht, nikotín...)

Pre kategórie Z,A sú určené otázky č. 1 ,3,7,8,11,13, ostatné sú pre kategórie B,C,D. K súťaži môžu byť otázky preformulované pri zachovaní ich obsahu a podstaty.


Prípravu pre postupujúcich do finále FO v Bratislave vykonal KMF p. Daniely Schmidtovej. Na základe dosiahnutých výsledkov do národného kola postupujú Hanka Holická (Z), Martin Holický (A) a Miriam Černá (C).

Stredoslováci súťažili


Mládežníci KMF z Dolného Kubína a Liptovského Mikuláša sa stretli 17. mája v regionálnom kole FO. Z dosiahnutých výsledkov vypynulo, že do záverečného kola olympiády v Bratislave postúpili zverenci p. O. Luptákovej a dr. J. Ošku: Kategória Z – Timotej Mužila a Martina Poulíková, A - Lukáš Oško, Darina Kucháriková, B – Peter Jurík, Martina Brtošová, C – Lukáš Grman, Dean Reš a konečne D – Vladimír Hanušniak.

Regionálne kolo 35. roč. Filatelistickej olympiády (Zsl.)


Regionálne kolo FO pod názvom Športom ku zdraviu sa pre západoslovákov uskutočnilo v sobotu 17. mája v Trnave. Pozvánky boli na všetky KMF regiónu zaslané mesiac pred jeho konaním, aby organizátori včas pripravili materiálne podklady pre súťaž. V pozvánke bolo uvedené, že platí aj pre vedúceho krúžku, ktorý sa prípadne s deťmi súťaže nezúčastní, ale chce poznať organizáciu, priebeh súťaže, získať informácie od ostatných vedúcich a pod. V stanovenom termíne poslali návratky dva trnavské KMF a Ing. J. Maniaček st. z Nitry.
Samotná súťaž sa konala v Akadémii vzdelávania v Trnave. Posledný predmaturitný týždeň a víkend na prípravu pred začínajúcimi maturitnými skúškami spôsobil, že neprišli súťažiaci D kategórie, ďalej časť súťažiacich z ostatných kategórií, lebo už začali školské výlety a 1 KMF účasť svojich krúžkarov ospravedlnil. Takto bolo regionálne kolo záležitosťou 3 krúžkov.
Súťaž začala tradične testami a po nich deti pracovali na miniexponátoch. Testy opravovali Ing. Matej Zachar a Ing. J. Maniaček, na hodnotení miniexponátov spolupracovali obaja menovaní a Mgr. J. Mička. V hodnotení jednotlivých miniexponátov neboli vcelku žiadne zásadné rozdielnosti v posudzovaní kvality. Ako obyčajne, časť súťažiacich bola veľmi dobre pripravená ako teoreticky (získali body blízko maxima možných) a v praktickej úprave boli „dobré“ body za úpravu a rozmiestnenie materiálu, chyby boli v pravopise, v poňatí témy aj vo výbere známok. Postupujúci do národného kola majú dostatok času na úpravu, prípravu s novými otázkami k tematickej časti a na skvalitnení miniexponátov. Zaujímavosťou bolo, že iba jeden súťažiaci robil rámiky okolo známok, vcelku málo bolo iného filatelistického materiálu (celiny, príležitostné pečiatky, výstrižky a pod.)
Všetci súťažiaci aj ďalší mladí filatelisti, ktorí pomáhali pri organizácii, dostali pamätné listy, celiny a suveníry darované POFISom, súťažiaci na medailovom umiestnení dostali diplomy, ktoré pre KM ZSF dal vyhotoviť POFIS. Každý účastník dostal skart, darovaný Ing. J. Maniačekom a komisiou mládeže, vrátane ďalších suvenírov.
Najlepším účastníkom regionálneho kola bol Andrej Lovász z Nitry, ktorý získal spomedzi všetkých súťažiacich najviac bodov (94), druhý najlepší bol Štefan Horváth z Trnavy (92 b). (Kompletné výsledky sú na konci príspevku).Vecné ceny pre medailistov budú odovzdané dodatočne.
Súťaž prebehla vcelku bez sklzov a v dobrej atmosfére, takže pred dvanástou hodinou sa účastníci po vyhlásení výsledkov porozchádzali do svojich domovov. Pre všetkých bolo radostné konštatovanie, že budúce stretnutie bude pre nich na Kongrese mladých filatelistov v dňoch 6.- 7. júna v Bratislave – a to buď ako súťažiaci alebo ako delegáti, čo bude odmenou za celoročnú aktívnu prácu v KMF.

JUNIFIL číslo 37

Regionálne kolo súťaže FO mládeže z východoslovenského regiónu, sa uskutočnilo 9. mája 2008 v Slovenskom technickom múzeu v Košiciach. Zúčastnilo sa 5 súťažiacich MF.
Hodnotiaca komisia ( MVDr. A. Bárd, CSc., Prof. MVDr. I. Maraček a V. Gál) určila poradie víťazov a umiestnenie podľa kategoŕií:
A 1. Pavol Kostecký
B 1. Jakub Novotný, 2. Michal Kostecký
C 1. Marko Kraner
Všetci súťažiaci sú z KMF, ktorý vedie MVDr. Alexander Bárd. V národnom kole FO v Bratislave budú súťažiť Michal Kostecký a Jakub Novotný, ostatným účasť neumožňuje termínová zhoda so školou v prírode a zdravotný dôvod. (Z listu MVDr. A. Bárda)

Diplomy 35. ročníka Filatelistickej olympiády


Na základe prísľubu vedúceho Odboru POFIS Slovenskej pošty, a.s. Mgr. Martina Vanču, PhD., ktorý dal na vlaňajšom kongrese MF v Ružomberku, dostali organizátori krajských kôl FO pre súťažiacich vkusné diplomy, ktoré majú vytlačenú poštovú známku s olympijskou tematikou.
Aj pre národné kolo FO sú pripravené podobné diplomy, avšak pre známku majú iba pripravené vytlačené políčko, pretože olympijská známka ešte nevyšla... Súťažiaci si ju samozrejme môžu dolepiť na určené miesto do rámika a na výstavisku Incheby opečiatkovať príležitostnou poštovou pečiatkou. A ak sa na BZD stretnete náhodou s autorom výtvarného návrhu olympijskej známky, ak. mal. Igorom Piačkom – získate pekný a hodnotný celok, s ktorým sa nemôže pochváliť viac ako hádam 20 – 30 mladých ľudí na Slovensku.

Pozvánka


Prosím vedúcich KMF v západoslovenskom regióne, aby venovali pozornosť tomuto oznamu:

Dňa 7. júna 2008 (sobota) sa v priestoroch výstavy SLOVOLYMPFILA 2008 v bratislavskej INCHEBE o 14.00 h (Detský kútik Slovenskej pošty) uskutoční pracovný seminár vedúcich KMF. Pozývame vedúcich činných KMF, ako aj záujemcov z klubov filatelistov v okruhu západoslovenského ZKF o prácu s mládežou v budúcom školskom roku. Stretnutie sa koná s cieľom prerokovať aktuálne otázky mládežníckej filatelie v regióne. Účastníkom bude cestovné uhradené.
Pozor! Iná pozvánka už zasielaná nebude.
Na adresu predsedu KM ZSF prosím oznámiť (akoukoľvek formou – pošta, telefón, mail) či sa stretnutia zúčastníte.
Mgr. J. Mička

Súťaž krúžku mladých filatelistov v Malackách


Dňa 2. apríla 2008 sa uskutočnila súťaž v KMF pri ZŠ Dr. J. Dérera v Malackách „O najkrajší exponát“. Súťaže sa zúčastnilo 6 žiakov a žiačok V. a VI. triedy ZŠ.
Najlepšie výsledky dosiahli:
1. miesto: Andrea Filípková
2. miesto Daniel Petrík
3. miesto Lucia Kupcová.
Ostatní sa dostali do umiestnenia bez poradia: J. Sedlák, M. Kuník a J. Rybanský.
Do súťaže Filatelistickej olympiády „Športom k zdraviu“ v krajskom kole a do Bratislavy žiakov neprihlasujeme, nakoľko nie sú až takí dobrí, aby v týchto kolách uspeli.
Súťaž sa uskutočnila pod KF 52 – 32 Malacky a výsledky boli vyhlásené a zverejnené na burze v Malackách 19. apríla 2008.
( z listu p. Františka Gelingera, ved. KMF Malacky)

Poznámka J.M.:
Je škoda, že malackých mládežníkov p. vedúci neprihlásil na regionálne kolo filatelistickej olympiády. Nie je rozhodujúce, že členovia KMF začínajú vo filatelii a ich znalosti nedosahujú vysokú úroveň, čo vyplývy z listu. Účasťou mohli získať skúsenosti a vidieť ako sa pracuje inde.

Výtvarná súťaž detí.


Slovenská pošta pripravila pre deti v čase konania výstavy SLOVOLYMPFILA výtvarnú súťaž. Podmienkou je priamo na mieste výstavy vypracovať návrh na poštovú známku s motívom Vianoc – zimné hry. Víťazný návrh bude v roku 2009 využitý ako detská známka aj finančne ocenený. Presné propozície zverejní Slovenská pošta, ktorá k súťaži vydala informačný plagát. (podľa informácií Ing. R. Gilányiovej z POFIS Bratislava)


Anketa ZSF.


Kluby filatelistov dostali poštové lístky s anketovými otázkami, ktoré sa po vyplnení vracajú S – ZSF do konca mája. KF ich dostali v počte podľa zaplatených členských príspevkov, vrátane členov KMF. Prosím vedúcich KMF, aby anketovým otázkam venovali pozornosť (uverejenil ich aj Spravodajca ZSF) a na otázky spolu s mladými filatelistami odpovedali, aj keď sa ich všetky otázky nemusia priamo dotýkať. (Napr. práca v odborných komisiách ZSF).

Získavanie informácií.


Teší ma občasná poznámka, že KM ZSF zasiela KMF nášho spravodajcu JUNIFIL, resp podáva krúžkom ďalšie aktuálne informácie. Vedúcim však pripomínam, že sa netreba spoliehať iba na písomné správy. Na všetko pri najlepšej vôli nemám čas. Bolo by vhodné, keby vedúci sledovali všetky informácie, ktoré sú dostupné na webovej stránke ZSF, na portáli www. infofila.cz , nitrafila.sk a iných. Napríklad filatelia.sk uverejnila veľmi promptne výsledky nášho regionálneho kola FO aj s fotografiami. A na radosť všetkým mládežníkom aj ich vedúcim môžem uviesť, že sa tu pripravuje aj mládežnícke okienko so súťažou, kde mladí filatelisti získajú hodnotné ceny. Termín začatia súťaže nepoznám, ale občas sa na tieto stránky pozrite. Odporúčam do pozornosti.

Výstava PRAGA 2008 a mládež.


Z Komisie mládeže SČF sme dostali informáciu o uskutočnení stretnutia mladých filatelistov počas tohoročnej Pragy. Presný program nie je stanovený (aspoň sme ho nedostali). Komisia mládeže ZSF má záujem na tom, aby sme do Prahy zostavili delegáciu mladých filatelistov, ktorí by zastupovali všetky regionálne KM. Ostatne je to zaradené aj v našom pláne činnosti na r. 2008. Samozrejme nikomu by nemalo prekážať navštíviť v dňoch 12.- 14. septembra 2008 Prahu aj individuálne.

Jedno upozornenie.


Dostávam listy niektorých vedúcich, v ktorých uvádzajú „staré“ číslovaniesvojich KMF spred
40 rokov, odkedy sa situácia v organizovaných krúžkoch výrazne zmenila. Komisie mládeže vám nové čísla oznámia a prosím, aby ste to v písomnom styku rešpektovali.


Letecký deň v Piešťanoch.


2. národné letecké dni sa budú konať na Letisku Piešťany v dňoch 14. – 15. júna 2008. Pre návštevníkov budú pripravené okrem leteckých atrakcií aj 2 príležitostné poštové pečiatky – v sobotu vynálezca padáka Štefan Banič a v nedeľu logo leteckých dní s podtitulom
Dni národnej hrdosti.


Autor: Ján Mička | 25. 6. 2008

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář


© 2002 - 2019 Zdeněk Jindra
ISSN 1214-4223