SLOVENSKO-NEMECKO-ANGLICKO-FRANCÚZSKO-ŠPANIELSKY FILATELISTICKÝ SLOVNÍK (Z)

SLOVENSKY

NEMECKY

ANGLICKY

FRANCÚZSKY

ŠPANIELSKY

záložka

Bogenumschlag proper fold pli du papier pliegue de papel

zafarbený papier

getontes Papier toned paper papier teinte papel colorido

zkúšobná tlač

Probedruck trial print epreuve impresion de prueba

zkúšobná značka

Prufzeichen expert's mark signe d'expertise marca de garantia

zkúšobný znalec

Prufer official expert expert officiel experto

značka dosková

Plattenzeichen plate mark marque de planche marca de plancha

značka kontrólna

Kontrollzeiche control mark marque de controle marca de plancha

značka nápichová

Passerzeichen register mark repere mordante

značka rytecká

Stecherzeichen engraver's mark signe de graveur marca del grabador

známka doplatná

Portomarke postage due stamp timbre taxe sello de franqueo adicional

znamka doručná

Zustellungsmarke delivery stamp timbre de delivrance sello de entrega

známka letecka

Luftpostmarke air mail stamp timbre de poste aeriene sello aereo

známka nevydaná

nicht ausgegebene Marke unissused stamp timbre non emis sello no emitido

známka nezúbkovaná

ungezahnte Marke imperforate stamp timbre non dentele sello no perforado sin perforacion

známka novinová

Zeitungsmarke newspaper stamp timbre pour journaux sello para periodicos

známka poštová

Briefmarke postage stamp timbre-poste sello postal

známka predbežná

Vorlaufer forerunner precurseur precursor

známka s príplatkom

Zuschlagsmarke surtax stamp timbre surtaxe

sello de tasa>

známka s perfínom

Marke mit Firmenlochung perfin timbre avec perforatio d'enterprise sello con perforacion

známka služobná

Dienstmarke official stamp timbre de service sello oficial

známka spešná

Eilmarke express stamp timbre expres sello urgente

známka strihaná

geschnittene Marke imperforate stamp timbre non dentele sello no perforado

známka použitá

gebrauchte Marke used stamp timbre oblitere sello cancelado

známka výplatna

Freimarke postage stamp timbre-poste sello postal

známka zúbkovaná

gezahnte Marke perforate stamp timbre dentele sello perforado

známkové pole

Markenfeld sheet (plate) position position dans la feuille posicion de sello en la hoja

známkový zošitok

Briefmarkenheftchen stamp booklet carnet de timbres librito con sllos

známka dobročinná

Wohltatigkeitsmarke charity stamp timbre de bienfaisance sello de beneficencia

známka pamätná

Gedenkmarke commemorative stamp timbre commemoratif sello commemorativo

známka výpomocná

Aushilfsmarke provisional stamp timbre provisoire sello provisional

zúbkomer

Zahnungsschlussel perforation gauge odontometre odontometro

zúbkovanie

Zahnung perforation dentelure, perforation dentado, perforacion

zúbkovanie hrebeňové

Kammzahnung comb perforation perforation en peigne perforacion de peine

O tvorcoch | Mapa stránok | Kontaktujte ma | ©2004 Ing. Július Fedáš