Čo je čo vo filatelii XI. - filatelistické názvy

Datum vydání: 14. 12. 2003


 • kupón - potlačená alebo nepotlačená plocha papiera súvisiaca so známkou a tvoriaca výplň archu nad stanovený počet známok. Rozmer kupónu môže byť zhodný s rozmerom známky s kupónom alebo odlišný. Podľa umiestnenia kupónu rozlišujeme kupóny pravé, ľavé, horné a dolné.
 • medzihárčie - časť tlačového listu (hárčeku) spojujúci dva priehradkové listy (hárčeky). Je možné oddeliť z tlačového listu pred rozrezaním na priehradkové listy dvojicu známok spojenú nepotlačeným alebo potlačeným medzihárčim. Dvojica známok spojená medzihárčim je buď zvislá alebo vodorovná.
 • spojka - dvojica známok s jedným respektíve viacerými kupónmi, ktoré sú súčasťou toho istého priehradkového listu. Podľa polohy poznáme spojky zvislé a vodorovné.
 • protichodné dvojice (tete-beche) - vzájomne protichodné (prevrátené) tlače dvoch známok. Takéto známky môžu byť spojené buď priamo alebo môžu byť spojené pásom potlačeného alebo nepotlačeného papiera.
 • zúbkované prívesky - nepotlačené plochy vznikajúce na okraji tlačového listu prebytočným úderom perforačného zariadenia alebo zlým rozdelením tlačového listu.
 • počítadlo - číslo na okraji priehradkového listu udávajúce celkovú hodnotu známok v stĺpci alebo aj v riadku. Tieto čísla sú súčasťou tlačovej dosky.
 • kontrolné farebné značky - značky slúžiace k správnej sútlači jednotlivých farieb pri oceľotlači kombinovanej s hĺbkotlačou. Farebné značky hĺbkotlačovej farby s poslednou oceľotlačovou ležia v priamke a slúžia k presnému vystredeniu perforačného zariadenia.
 • značky farebnej testovacej stupnice - značky umiestnené na okraji archu známok, sú umiestnené pod sebou a sú tónované od najslabšieho po najsilnejší farebný tón. Slúžia k porovnaniu správnosti prevedenia farebných základných odtieňov.
 • sútlačové krížiky - značky slúžiace k zhotoveniu plochých dosiek pre jednotlivé farby a k správnej sútlači jednotlivých farieb.
 • rozmeriavacie body - značky slúžiace k správnemu umiestneniu otlačku molety na dosku. Poznáme rozmeriavacie body 1. skupiny - slúžia k správnemu umiestneniu dosky v tlačovej forme a 2. skupiny - slúžia k správnemu umiestneniu známky v doske.
 • dosková značka - číslice, písmeno, bod a pod., ktorými boli zámerne označené dosky za účelom označenia.
 • nápichové značky - technická pomôcka pri nakladaní archov pri pretlačovaní alebo zúbkovaní. Tvorí ich farebné body, farebné krížiky a pod.
 • náklad známok - tlač známok vykonaná v jednom, spravidla neprerušenom období kedy sa zabezpečuje vytlačenie celkového počtu známok pri celom vydaní.
 • ochranné rámy - rámy vyskytujúce sa pri knihtlačových vydaniach ako ochrana okrajových známok pred nárazmi tlakového valca.
 • gravúry - ochranné linky na okrajoch plochých tlačových dosiek slúžiace k zaisteniu rovnomerného stierania farby.
 • deliace čiary - čiary zložené s typografických vyrovnávacích čiar rôznej šírky a dĺžky a slúžiace ako technická pomôcka pri rozoznávaní tlačového listu na priehradkovom liste.
 • medzernice - hrubé typografické čiary vkladané medzi dosky v tlačovej forme.
 • upevňovacie klinčeky - klinčeky, ktoré slúžia k upevňovaniu knihtlačovej dosky na drevenú podložku.


 • Autor: Július Fedáš
  fedas@inmail.sk

  Vytištěno ze serveru http://www.infofila.cz