Český filatelista 4/1896 - Cestou k filatelii III.

Drobné kapitoly. Napsal J. Lešetický (Pokračování.)

Filatelii nutno i tenkráte i dnes rozuměti dle sbírání známek dle dílů světa a zemí, chronologické, dle emisí! Při tom nutná znalost letopočtů (kdy známka vydána) a okolnosti (za jakých vydána), v jakých hodnotách, barvách, zda z opravdové potřeby neb u příležitosti nějaké (jubilejní). O tom všem poučuje nás literatura z děl sestávajících se samostatných, časopisů, alb, katalogů a ceníků.

Prvně počalo se sbírati v Anglii, vlasti to poštovních známek, neboť přičítá se objevení, resp. vynalezení jich dvěma Angličanům Rowlandu Hillovi a Jamesu Chalmersovi. Zdá se, že rozšířilo se pak sběratelství dvojím směrem a sice přes moře do jižní Ameriky (do Brasilie) a do zemí nejblíže Anglii ležících, Francie a Belgie. V Německu nezačalo se dříve až v roce 1850, a do Rakouska přišlo sbírání známek, jak se zdá, přes Terst z Itálie. A pak to šlo ze země do země, ze státu do státu, i možno tvrditi, že v roce 1870 sbíralo se již v celém světě.

Když filatelie tak se rozšířila, že šik její vyznavačů čítal se na tisíce, vznikly filatelistické obchody a spolky. Ony i tyto hlavně v Anglii a Německu.

IV. Užitek z filatelie

Snad dosud žádný sport nebyl příčinnou tolika úvah o tom, je-li rozumný či nikoliv, jako filatelie. Aniž bych chtěl potýkati se s nepřáteli filatelie, uvedu některé z mnohým důvodů, proč sbírání známek nutno doporučiti každému a hlavně - mládeži!

Důvody ty jsou dvojí:

I. Tytéž, které se při sbírání jiných předmětů (nerostů, zkamenělin, rostlin, živočichů, mincí, znaků, pečetí atd.) ku platnosti přicházejí - tedy d ů v o d y v š e o b e c n é, z nichž uvedu jen tyto:
1. pěstění pořádku milovnosti
2. zapuzování zhoubného nepřítele - dlouhé chvíle, matky to mnohých a mnohých neřestí ;
3. cvičení oka ;
a) pozorování rozdílů
b) rozměrů
c) seznáváním barev a jich variací
4. cvičení v ladném upravování a sestavování, v zachování čistoty a neporušenosti sbíraných předmětů atd.
II. Důvody vlastní , z nichž některé převésti možno do numismatiky (sbírání mincí) heraldiky (sbírání znaků).
1. učení se geografii a sice způsobem zábavnějším než se to děje ve školách, způsobem hravým, poutavým ;
2. seznávání panovníků různých zemí a států ;
3. nabádání ke studiu h i s t o r i e ;
4. seznávání mincí běžných i bývalých, té které země, měny, též váhy panující v tom kterém státě ;
5. poznávání znaků zemských ;
6. vzbuzování záliby po etnografii (národopis), pozorováním postav a skupin věrné napodobených domorodců na známkách ;
7. nabádání ke studiu náboženských (úcta k Bohu, svatým, bohům, přírodě)
8. a politických (rozdělení země, státu, poměry vlád, kupříkladu u známek departmentů Spojených Států amer.) ;
9. náklonnost k učení se různým řečem (poněvadž na známkách objevují se hesla a pořekadla v domácí řeči) ;
10. studium poměrů národohospodářských (v ohledu výroby známek, pokrok v kreslení, tisku, papírnictví, výrobě barev atd.)
Tímto výčtem se spokojíme, ač bychom ještě více důvodů uvésti mohli.
Každý poctivý bojovník za některou myšlenku uvažuje nestranně také důvody svých odpůrců. Audiatur et altera pars! (Buď vyslechnuta i druhá strana!) Nebojím se chabé ty důvody zde opakovati.
Jsou to:
1. že prý se rozptyluje mysl a mládež stává se roztržitou ;
2. že zabíjí se tím drahý čas ;
3. že navádí se k plýtvání penězi ;
4. že svádí se mládež ke - krádeži! atd. atd.
(Pokračování.)

Autor: Jaroslav Lešetický | 22. 11. 2013

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář


© 2002 - 2019 Zdeněk Jindra
ISSN 1214-4223